Search form

Génesis 24:50

50Yun te ka jiñaꞌa Labán jin tata de Betuel:

―Ka jinio ja maa Jitoꞌo kuini ja saa kokuu ndiꞌi tniuu yaꞌa, te ma kuu ja vi kachi san ja ñaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index