Search form

Génesis 25:13

13Te yaꞌa ka kuu sivi seꞌe Ismael, te vi ka tnaꞌa yukun kuaꞌan nagua ni ka kaku mamaa de. Te seyii xtnañuꞌu Ismael ni onani Nebaiot. Yun te saa ni ka oo tee ka nani Cedar vi Adbeel vi Mibsam

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index