Search form

Génesis 25:23

23Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo:

Ini chii ron, chi uu suchi yii ka ñuꞌu ja kuu uu ñuu naꞌnu,

te nduu ñuu yun ja ka saꞌa siin tnaꞌa guaa ndee jiti ron,

te in ñuu yun koo ndakui ka saa inka ñuu yun,

te suchi kaꞌnu yun kokunukuechi nuu suchi lule yun,

jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index