Search form

Génesis 25:7

Ni jiꞌi Abraham

7Te suaꞌa kuia ni oteku Abraham nuu ñuyiu: in ciento uni xiko xaꞌun kuia.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index