Search form

Génesis 26

Ni ndasaꞌa jaa Jitoꞌo tratu jin Isaac

1Te tiempu saa ni oo inka tnama xeen ndevaꞌa nii ñuu yun saa nuu tnama ja ni kuu na ni oo ndi Abraham. Te yun guaa ni kee Isaac kuaꞌan de ñuu Gerar nuu ni oo Abimelec rey ñayiu filisteo. 2Te yun ni skuni ña Jitoꞌo, te jiñaꞌa ya:

―Masu ja kee ron kiꞌin ron ñuu Egipto, chi kendoo ñuu nuu kaxtnoꞌo maa rin. 3Te ñuu yaꞌa kondaꞌu ni ron, su koto ña maa rin, te chindee chituu ña rin jin ron, chi nuu maa ron, vi nuu tatatnoꞌo ron guaa taa rin ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa nagua ja skunkuu rin tnoꞌo ni kee yuꞌu rin nuu ndi tata yua ron Abraham. 4Te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron na kuinio kimi ka oo andivi. Te nuu tatatnoꞌo ron guaa kuñaꞌa rin ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa ja vi koo de, te vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñuu naꞌnu ja jaꞌa ndikin tata ron. 5Chi ni jantnoꞌo Abraham tnoꞌo ni kaꞌan rin, te ni skunkuu de nagua ni tatnuni rin ndiꞌi tniuu ja ni saꞌa de vi ley rin ―jiñaꞌa ya.

Ni jino Isaac ñuu Abimelec

6Te yun guaa ni kendoo Isaac ja ni oo de ñuu Gerar. 7Te nuu ka jikan tnoꞌo ña ñayiu ñuu yun jin de naxa kuni tnaꞌa de jin ñaꞌa ndeka tnaꞌa jin de yun, te jiñaꞌa de:

―Kuaꞌa san kuu ña.

Chi oyuꞌu de ja kaxtnoꞌo ndaa de ja ñasiꞌi de kuu ña, chi ni ondakani ini de axi saa vatu ni vi kaꞌni ña ñayiu ñuu yun ja jaꞌa Rebeca, chi luu ndevaꞌa ni ojito ña. 8Su nuu ni kunaꞌa ja ni oo de ñuu yun, te ni oo in kiuu oo rey Abimelec ndiaꞌa de ventana ini veꞌe de, te vi sanaa ni jini de ja ndutoo ña Isaac jin ñasiꞌi de Rebeca. 9Yun te ni kana ña Abimelec jin Isaac, te jiñaꞌa de:

―Ñaꞌa yaꞌa, chi oo ndaa ja ñasiꞌi ni kuu ña, te ¿nau ja kaꞌan ni ja kuaꞌa ni kuu ña? ―jiñaꞌa de.

Te jiñaꞌa Isaac:

―Saa chi ni ndakani ini san axi saa vatu ni vi kaꞌni ña ñayiu jin san ja jaꞌa ña ―jiñaꞌa de.

10Te jiñaꞌa Abimelec:

―¿Te nau ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? Te nuu siun joo ni ka, chi ndee in tee ñuu yaꞌa vi kusun jin ñasiꞌi ni, te ja saa chi vi siki ndiꞌi san makisiaꞌa ni yika kuechi yaꞌa ―jiñaꞌa de.

11Yun te ni tatnuni Abimelec nuu ndiꞌi ñayiu ñuu de yun, te jiñaꞌa de:

―Nuu ja ndee in ni na vi keꞌe tee yaꞌa axi ñasiꞌi de, te vi kaꞌan ndaa ndaa san ja vi kuu ni ―jiñaꞌa de.

12Te kuia saa ni jitu Isaac ñuꞌu ñuu nuu ni oo de yun, te vii ndevaꞌa ni kuvaꞌa, chi maa ia Jitoꞌo ni chindee ni chituu ña jin de. 13Te ni kuu kuika de, te vi saa in kiuu in kiuu ka majinkonevaꞌa ka de vi guaa ndee ja ni kuu kuika ndevaꞌa de. 14Te ni jinkonevaꞌa kuaꞌa de ndikachi vi kuaꞌa isndiki vi kuaꞌa ñundeꞌi ni ojitu de, guaa ni ka jinkondee ñayiu filisteo ka kuu kuasun ini nuu de. 15Te ndiꞌi poso ndute ja ni jate ndi tata yua de Abraham jin tee ni ka ojinokuechi nuu de na ni oo de ñuu yun, ni ka ndachitu ñayiu filisteo yun ñuꞌu, te ka xnaa saꞌun de. 16Yun te jiñaꞌa Abimelec nuu Isaac:

―Vitna te kuaꞌan ni inka ñuu, chi tu ka kuini ka san ja koo ni yaꞌa, chi ni jinkovaꞌa ndevaꞌa ka ni saa ndiꞌi maa san ja ka oo san ñuu yaꞌa ―jiñaꞌa de.

17Yun te kuaꞌan Isaac ja ni jino de in chikoꞌi kaꞌnu ñuu Gerar, te yun ni jinkoo de ja ni oo de.

18Te ni ndakate Isaac poso ndute ja ni jate ndi tata yua de nuu ni oteku ja ni ka ndachisaꞌu ñayiu filisteo nuu kuee ka ja ni jiꞌi Abraham, te nuu ni ndiꞌi ja ni ndakune de poso yun, te ni ndaxnani ii ni de nagua ni xnani maa ndi tata de. 19Su nuu ni ka jate tee ka jinokuechi nuu Isaac in yau chikoꞌi kaꞌnu yun, te yun ni ka jinkuꞌun de in poso ndute vii ja kee maa de yun. 20Su yun te ni ka kantnaꞌa niꞌnu tee ka jito kiti ja ka oo maa ñuu Gerar jin tee ka jito kiti Isaac nuu ka jiñaꞌa de ja poso ndute maa de kuu poso yun. Te yun guaa ni xnani Isaac poso Esek, chi ni ka kantnaꞌa niꞌnu de ja jaꞌa poso yun. 21Te ni ka jate de inka poso, te vi suni ni ka kantnaꞌa niꞌnu de siki poso yun, te yun guaa ni xnani Isaac poso yun Sitna.+ 22Yun te ni kujioo de kuaꞌan de inka lado, te yun ni ka jate tuku de inka poso, te yun guaa tu ka na tnoꞌo kiti ini ni oo siki poso yun, guaa ni xnani de Rehobot,+ chi ni kachi de:

―Vitna te ni jandetu Jitoꞌo ja vi kosii inio te vi jinkoo vaꞌo ja vi kayao ñuu yaꞌa ―ni kachi de.

23Te ni kee de yun ja makaa de kuaꞌan de ñuu Beerseba. 24Te ni skuni ña Jitoꞌo jin de jakuaa yun, te jiñaꞌa ya:

Maa rin kuu Dios ndi tata ron Abraham.

Te ma koyuꞌu ron, chi oo maa rin jin ron,

te chindee chituu ña rin jin ron,

te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron ja jaꞌa ndi Abraham,

tee ni ojinokuechi nuu rin,

jiñaꞌa ya.

25Te yun ni saꞌa Isaac in altar ja ni ndakakuneꞌe de sivi Jitoꞌo. Te vi maa yun ni jakin de veꞌe saꞌun ja ni oo de. Te yun ni ka jate tee ka jinokuechi nuu de in poso.

26Yun te ni oo in kiuu ja ni jinokuei Abimelec ka ndeka tnaꞌa de jin tee xteku ña jin de nani Ahuzat vi Ficol tee tatnuni nuu soldado de ja ni kekuei de ndee Gerar ja mavijinkoto de Isaac. 27Te jiñaꞌa Isaac:

―¿Nau ja vajikuei ni ja mavikikoto ña ni, te a masu ni ka kaꞌan uꞌu ña ni, te ni ka skunu ña ni ñuu ni ja vaji san? ―jiñaꞌa de.

28Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Saa chi ka jini ndaa san ja oo ni jin Jitoꞌo, te ka kuini san ja na kee yuꞌu ni nuu ia Dios vi saa ni sein na vi kee yuꞌu san nuu ya, te na vi saꞌo in tratu, 29ja ma saꞌa ña ni in jakueꞌe nani ni ka saꞌa ña san in javaꞌa jin ni. Te ni in san ña ni keꞌe ña jin ni, te tnoꞌo sii ini ni ka ndatetniuu ña san ja vaji ni. Su vitna te ia Dios, guaa chindee chituu ña jin ni ―ka jiñaꞌa de.

30Yun te ni saꞌa Isaac in viko ja ni ka jaa ni ka jiꞌi de. 31Te neꞌe ndevaꞌa inka kiuu ni ka ndakoo de, te ni ka kee yuꞌu in in de nuu ia Dios ja ma vi saꞌa tnaꞌa de in jakueꞌe. Yun te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de ja ni ka nduu mani de, te kuanoꞌokuei tee yun. 32Te vi maa kiuu saa ni ndajinokuei sava tee ka jinokuechi nuu Isaac ja ni ka kaxtnoꞌo de ja ni ka jate de inka poso, te ni ka niꞌi de ndute yun. 33Te ni xnani Isaac poso yun Seba. Te yun guaa ni jinkonani ñuu yun Beerseba guaa ndee kiuu vitna.

34Te nuu ni jino Esaú uu xiko kuia, te ni jaka tnaꞌa de jin Judit sesiꞌi Beeri, tatatnoꞌo heteo, vi ni jaka tnaꞌa de jin inka ñaꞌa nani Basemat sesiꞌi Elón tatatnoꞌo heteo. 35Te nduu ñaꞌa yun guaa ni ka jiñaꞌa kuaꞌa tnoꞌo suchi ini nuu Isaac vi nuu Rebeca.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index