Search form

Génesis 26:14

14Te ni jinkonevaꞌa kuaꞌa de ndikachi vi kuaꞌa isndiki vi kuaꞌa ñundeꞌi ni ojitu de, guaa ni ka jinkondee ñayiu filisteo ka kuu kuasun ini nuu de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index