Search form

Génesis 26:27

27Te jiñaꞌa Isaac:

―¿Nau ja vajikuei ni ja mavikikoto ña ni, te a masu ni ka kaꞌan uꞌu ña ni, te ni ka skunu ña ni ñuu ni ja vaji san? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index