Search form

Génesis 26:6

Ni jino Isaac ñuu Abimelec

6Te yun guaa ni kendoo Isaac ja ni oo de ñuu Gerar.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index