Search form

Génesis 27:11

11Su jiñaꞌa Jacob nuu nanai Rebeca:

―Su ja jini tata san ja ñani san Esaú, chi ixi ninii de, te sein, chi tuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index