Search form

Génesis 27:25

25Yun te jiñaꞌa tuku Isaac:

―Nuu saa te tnaa ndei kiti yuku ja ni savaꞌa ron jian na kaa rin, vi seꞌe, nagua ja kakantaꞌu rin nuu ia Dios ja jaꞌa ron ―jiñaꞌa de.

Saa te ni tnaa Jacob ndei ni jaa tatai vi ni jiñaꞌi nduxi uva ja kuu vinu ni jiꞌi de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index