Search form

Génesis 27:32

32Yun te jiñaꞌa tata de Isaac:

―¿Te na in kuu ron?

―Maa san kuu Esaú seyii jakuaꞌa ni, vi tata ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index