Search form

Génesis 27:38

38Yun te ni jikan tnoꞌo Esaú tata de:

―¿A vi tu saꞌun ka visi ja invaa ka tnoꞌo kakantaꞌu ni ja jaꞌa san nuu ia Dios, vi tata? ―jiñaꞌa de. Te ni kana ndaꞌi jaa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index