Search form

Génesis 27:42

42Te ni ka ndakani nuu Rebeca ja siun ndakani ini seyii jakuaꞌa ña Esaú. Te ni kana ña Jacob seyii lule ña, te jiñaꞌa ña nui:

―Ndakani ini ñani ron Esaú ja kaꞌni ña de jin ron nagua ja kendoo sii ini de ja siun ni saꞌa ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index