Search form

Génesis 27:45

45guaa ndee na naa ini de ja kiti ini de ja ni saꞌa ni kuu ron de. Te saa tetniuu rin ja vi ndajakuaka ña jin ron vi ja ma skunaa ña rin jin nduu ron invaa ni kiuu ―jiñaꞌa ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index