Search form

Génesis 27:5

5Te Rebeca, chi nini guaꞌa ña ja siun jiñaꞌa yii ña Isaac nuu seyii ña Esaú. Te nuu ni kee Esaú ja kuaꞌan de yuku majinduku de kiti kaa tata de,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index