Search form

Génesis 28:16

16Saa te ni ndoto Jacob nuu jani yun, te ni ndakani ini: “Vi ja ndaa kuiti ja yaꞌa oo Jitoꞌo, te tu jinio”, ni kaꞌin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index