Search form

Génesis 28:2

2Chi ndakoo te kuaꞌan ñuu Padan-aram, veꞌe tata jaꞌnu ron Betuel, yua nana ron, te yun kuaka tnaꞌa ron jin ndee in sesiꞌi xtoo ron Labán, kuaꞌa nana ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index