Search form

Génesis 28:20

20Yun te ni kee yuꞌu Jacob nuu ia Dios, te ni kaꞌin: “Nuu ja na koo ia Dios jion, te na koto na kuni ña ya ichi kiꞌon, te na taa ya ja kaa ja koꞌo vi ja koo ndiꞌi ja koo namao,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index