Search form

Génesis 29

Ni jinokuechi Jacob nuu xtoo de Labán

1Yun te ni kiꞌin ichi Jacob kuaꞌin ja ni jinoi in ñuu oo ichi nuu kana nikandii. 2Te ichi kuaꞌin yun ni jini oo in poso, te yun ja ka oo uni taju ndikachi, te ka ndetu tee ka jito ti yun nuu oo poso yun ja vi koꞌo kiti de ndute, chi yisaꞌu in kava kaꞌnu ndevaꞌa yuꞌu poso yun. 3Te yun ni ka okututu ndiꞌi kiti ka jika yuku yun, te ndee nuu ka ndanitnaꞌa ndiꞌi maa tee ka jito kiti yun, saa te ka kundee de ka xtajioo de yuu ndesi yuꞌu poso yun ja ka tau de ndute ka skoꞌo de ndikachi de, te nuu ndiꞌi ka jiꞌi ti ndute, te ka ndakasi ii ni de kava yuꞌu poso yun. 4Yun te jiñaꞌa Jacob nuu tee ka jito kiti yun:

―¿Ndenu ka kuu ñuu ni, vi ñani?

Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Ñayiu ñuu Harán ka kuu san, vi ñani.

5Te jiñaꞌi:

―¿A ka jini ni Labán seyii Nacor, vi ñani?

Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Ka jini san de, ñani.

6Te jiñaꞌi:

―¿A kukueni oo de joo, vi ñani?

Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Kukueni oo de joo, ñani. Aan, tu guaa sesiꞌi de Raquel vaji jin ndikachi de yun ―ka jiñaꞌa de.

7Te jiñaꞌi:

―Su oo neꞌe ndevaꞌa, te chiaꞌan ka ja jino ore ja vi nukovaꞌa ti, tu vi skoꞌo ni ti ndute, te kuaꞌankuei ni jin ti na vi kaa ka ti joo ka, vi ñani ―jiñaꞌi.

8Te ka jiñaꞌa de:

―Ma kuu ja vi ndakune san, chi guaa ndee vi ndututu ndiꞌi tee ka jito ndikachi yaꞌa, te saa kuu ja vi xtajioo san kava ndesi yuꞌu poso yaꞌa, saa saa kuu ja vi tau san ndute vi koꞌo ti, vi ñani ―ka jiñaꞌa de.

9Te vi nini ka ndatnoꞌo Jacob jin tee ka jito kiti yun, te ni jino ni Raquel jin ndikachi tatai, chi sui ni ojito ti. 10Te nuu ni jini ña Jacob jin Raquel, sesiꞌi Labán, kuaꞌa nanai ja ni jinoi jin ndikachi tatai, te vi jinoi ni xtajioi kava ndesi yuꞌu poso yun, te ni taui ndute ni ka jiꞌi ndikachi Labán, kuaꞌa nana siꞌi. 11Yun te ni chitu Jacob nuu Raquel, te ni ndaꞌi jai. 12Te ni ndakani Jacob nuu Raquel ja xtoi kuu tata suchiun, chi seꞌe Rebeca kui, jiñaꞌi. Yun te ni jino suchi siꞌi yun ni nukani nuu tatai.

13Te nuu ni jini Labán ja ndakani sesiꞌi de ja Jacob, seyii kuaꞌa de Rebeca kui, te ni jino de ni nutnaꞌa ña de, te ni ndakanu niꞌnu ña de vi ni chitu de jiki nui, te ni ndakuaka ña de veꞌe de. Te yun ni ndakani ndiꞌi nagua ni ndoꞌi nuu Labán. 14Yun te jiñaꞌa Labán:

―Vitna te ni jini ndaa ndaa rin ja yiki rin jin kuñu rin kuu ron ―jiñaꞌa de.

Te ni oo Jacob jin de in yoo mimiꞌi. 15Yun te jiñaꞌa Labán nuu Jacob:

―¿A vi chia sajin rin kuu ron, te kokunukuechi uun ron nuu rin? Kaꞌan nagua kuu ja kuini ron ja kokuu yaꞌu ron, te na kotniuyaꞌu ña rin ―jiñaꞌa de.

16Te Labán, chi ni onevaꞌa de uu sesiꞌi de. Suchi jakuaꞌa ka ni onani Lea, te suchi lule ka ni onani Raquel. 17Te Lea, chi ndaꞌu ni ni oñuꞌu nduchi nui, su Raquel chi luu ndevaꞌa ni ojitoi, te guaꞌa ni onaꞌi. 18Te Jacob, chi ni ojioꞌo ndevaꞌi Raquel, te yun guaa jiñaꞌi:

―Kunukuechi san nuu ni uja kuia, te taa ni sesiꞌi ni Raquel, suchi lule jian, na kuaka tnaꞌa jin san ―jiñaꞌi.

19Yun te jiñaꞌa Labán:

―Kuu ni nuu saa, guaꞌa ka kuu ja na taa rin jin nuu ron, masu ja kuñaꞌa rin jin nuu in tee inka ñuu, te kendoo na vi satniuo nuu saa ―jiñaꞌa de.

20Saa ni kuu ja ni jinokuechi Jacob nuu Labán uja kuia ja jaꞌa Raquel, te vini ña ni jini tnuni ja ni jika kiuu, chi ni okutoo ndevaꞌa ñai.

21Yun te nuu ni jino uja kuia, te jiñaꞌa Jacob nuu Labán:

―Kuni mani ña ni joo sesiꞌi ni na vi kuaka tnaꞌa jin san, chi ja ni jino kiuu ni ka janio ―jiñaꞌi.

22Yun te ni kaꞌan Labán ndiꞌi ñayiu ka oo jin de ñuu yun, te ni saꞌa de in viko tnandaꞌa. 23Su yun te nuu ni kunee, te ni jaka de sesiꞌi de Lea, te ni jinsiaꞌa de jin nuu Jacob, te ni nitnaꞌa de jin. 24Te ni jiñaꞌa Labán ñaꞌa jinokuechi nuu maa de nani Zilpa ja kokunukuechi ña nuu sesiꞌi de Lea. 25Te ndee nuu ni tuu inka kiuu, saa ni jini Jacob ja Lea kuu ña. Yun te ni kaꞌan kuechi de nuu Labán, te jiñaꞌa de:

―¿Nau ja saa siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? ¿A masu ni jinokuechi san nuu ni ja jaꞌa Raquel? ¿Te nau ja ni xndaꞌu ña ni? ―jiñaꞌa de.

26Yun te jiñaꞌa Labán:

―Saa chi tu ka saꞌa san siun ñuu san yaꞌa ja xna ka suchi lule viko skuaka tnaꞌa san saa suchi kaꞌnu. 27Su skunkuu ni jin sesiꞌi san semana yaꞌa, te suni taa san suchi lule yaꞌa nuu ja kachi maa ni ja kunukuechi ka ni nuu san uja ka kuia ―jiñaꞌa de.

28Yun te saa ni saꞌa Jacob, te nuu ni skundiꞌi semana yun jin Lea, te ni jiñaꞌa Labán sesiꞌi de Raquel ja ni jaka tnaꞌa ña jin Jacob. 29Te ni jiñaꞌa Labán ñaꞌa jinokuechi nuu maa de nani Bilha ja kokunukuechi ña nuu sesiꞌi de Raquel. 30Te suni ni nitnaꞌa de jin Raquel, te ni okutoo ndevaꞌa ka ña de jin ña saa Lea, visi ni satniuu ka de uja ka kuia nuu xtoo de Labán ja jaꞌa ña.

Ni ka jinkoo seyii Jacob

31Su ni jini Jitoꞌo ja kuxiko ini de Lea, te ni saꞌa ya ja ni ka oo seꞌe ña. Su Raquel, chi tu ni kuu ja koo seꞌe ña. 32Yun te ni jinkuꞌun lulu Lea, te suchi yii kui nuu ni kakui, guaa ni xnani ña jin Rubén,+ chi ni kachi ña:

―Ni jini Jitoꞌo ja kusuchi inio, guaa ni kundaꞌu ini ña ya. Vitna te kokutoo ña yio, chi ni jinkoo seꞌo ―ni kaꞌan ña.

33Te ni junkuꞌun tuku lulu ña, te ni kaku inka seyii ña, te ni xnani ña jin Simeón,+ chi ni kachi ña:

―Ni jini soꞌo Jitoꞌo ja ka saꞌa xiko ña jion, te yun guaa ni taa ya inka seyio ―ni kaꞌan ña.

34Yun te ni junkuꞌun tuku lulu ña inka jichi, te ni kaku inka seyii ña, te ni xnani ña jin Leví,+ chi ni kaꞌan ña:

―Vitna guaa vi nitnaꞌa nio jin yio, chi ni kuu uni seyio jin de ―ni kaꞌan ña.

35Te ni junkuꞌun tuku lulu ña inka jichi, te ni kaku inka seyii ña, te ni xnani ña jin Judá,+ chi ni kachi ña:

―Vitna guaa ndakuantaꞌuo nuu Jitoꞌo ja ni taa ya seꞌo ―ni kaꞌan ña.

Saa te tu ni oo ka seꞌe ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index