Search form

Génesis 29:11

11Yun te ni chitu Jacob nuu Raquel, te ni ndaꞌi jai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index