Search form

Génesis 29:18

18Te Jacob, chi ni ojioꞌo ndevaꞌi Raquel, te yun guaa jiñaꞌi:

―Kunukuechi san nuu ni uja kuia, te taa ni sesiꞌi ni Raquel, suchi lule jian, na kuaka tnaꞌa jin san ―jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index