Search form

Génesis 29:21

21Yun te nuu ni jino uja kuia, te jiñaꞌa Jacob nuu Labán:

―Kuni mani ña ni joo sesiꞌi ni na vi kuaka tnaꞌa jin san, chi ja ni jino kiuu ni ka janio ―jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index