Search form

Génesis 29:25

25Te ndee nuu ni tuu inka kiuu, saa ni jini Jacob ja Lea kuu ña. Yun te ni kaꞌan kuechi de nuu Labán, te jiñaꞌa de:

―¿Nau ja saa siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? ¿A masu ni jinokuechi san nuu ni ja jaꞌa Raquel? ¿Te nau ja ni xndaꞌu ña ni? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index