Search form

Génesis 3:1

Ni kanakau Adán nuu yika kuechi

1Te koo kuu kiti ndichi ndevaꞌa ka ini saa nuu ndiꞌi kiti yuku ja ni saꞌa Jitoꞌo Dios. Ni jikan tnoꞌo ndichi ña ti jin ñasiꞌi yun, te jiñaꞌa ti:

―¿A ndija ja ni kaꞌan Dios ja ma kuu vi kaa ron kiti vixin kuun nuu ndiꞌi yutnu kuii yaꞌa?

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index