Search form

Génesis 30:21

21Yun te saa ni kaku in sesiꞌi ña, te ni xnani ña jin Dina.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index