Search form

Génesis 30:27

27Yun te jiñaꞌa Labán nuu de:

―Saꞌa ni jandiuxi, kendoo ni na vi koo kao, chi ni kutnuni ini san ja Jitoꞌo chindee chituu ña jin san ja jaꞌa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index