Search form

Génesis 30:41

41Te vi nasaa jichi ja ni ka otatnaꞌa ndikachi ka naꞌa guaꞌa ka, te ni ojani Jacob yutnu ni savii de yun nuu ka ojiꞌi ti ndute, nagua ja na vi kondiaꞌa ti yutnu yun nuu ka niꞌi seꞌe ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index