Search form

Génesis 31:31

31Yun te ni kaꞌan Jacob nuu Labán, te jiñaꞌa de:

―Saa chi ni yuꞌu ña san, chi ni ndakani ini san axi saa vatu ni ndakindee ni sesiꞌi ni guaa tu ni kaxtnoꞌo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index