Search form

Génesis 32:16

16Te ni saꞌa siin siin de ti, te ni jiñaꞌa de ti nuu in in tee ka jinokuechi nuu de, te jiñaꞌa de:

―Vi kakoxnoꞌo ni kiꞌinkuei ni jin kiti yaꞌa, te yijika yijika kiꞌinkuei ni jin in in yukun ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index