Search form

Génesis 32:28

28Yun te jiñaꞌa ia yun:

―Ma konani ka ron Jacob, chi Israel nuu konani ron, chi ni kagua tnaꞌa ron jin ia Dios vi jin teyii, te ni kundee ron ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index