Search form

Génesis 33

Ni ka ndanitnaꞌa Jacob jin ñani de Esaú

1Te nuu ni ndanenuu Jacob, te ni jini ña de jin ñani de Esaú ja manutnaꞌa ña tee yun jin kuun ciento teyii ndeka de. Yun te ni jaꞌnde ña Jacob jin seꞌe kueli de, savai ni chiꞌi de ndaꞌa Lea, te savai ndaꞌa Raquel, te savai ndaꞌa nduu ñaꞌa ka jinokuechi nuu de. 2Te ni skakoxnoꞌo de ñaꞌa ka jinokuechi nuu de jin seꞌe de jin ña. Yun te ni tnaa maꞌñu de Lea jin seꞌe de jin ña, te sandiꞌi kuaꞌan Raquel jin seꞌe de jin ña ja kui José. 3Te ni kakoxnoꞌo maa de nuu ña, te ni chindei de xini de vi ndee nuu ñuꞌu uja jichi guaa ndee ni juntnaꞌa de ñani de.

4Su yun te ni jino Esaú ni nukanu niꞌnu de ñani de, te ni kanu niꞌnu de sukun ñani de, te ni chitu de nuu ñani de, te ni ka ndaꞌi nduu de. 5Yun te ni ndakondiaꞌa de nuu ka oo ñasiꞌi yun vi suchi kueli yun, te ni jikan tnoꞌo ña de:

―Ñani, ¿na ñayiu ka kuu ñayiu yaꞌa?

Yun te jiñaꞌa Jacob:

―Tata ñani, seꞌe maa san ka kui ja ni jini mani ña ia Dios jin tee jinokuechi nuu ni ―jiñaꞌa de.

6Yun te ni ka juntnaꞌa ña ñaꞌa ka jinokuechi yun jin seꞌe ña, te ni ka chindei ña xini ña. 7Yun te ni ka jintnaꞌa ña Lea jin seꞌe ña, te ni ka chindei ña xini ña. Yun saa ni jinokuei José jin nanai Raquel, te suni ni ka chindei xini.

8Yun te jiñaꞌa Esaú:

―¿Naxa ndakani ini ni jin ndiꞌi kiti ja junkuntnaꞌa jin san ichi vaji san yaꞌa?

Te jiñaꞌa Jacob:

―Kiti ni taa san nuu maa ni ka kuu ti, nagua ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni jin san, vi tata ñani.

9Te jiñaꞌa Esaú:

―Ñaꞌa, ma ndakani ini ni, ñani, chi nevaꞌa kuaꞌa san kiti maa san. Konevaꞌa maa ni ti, chi kiti maa ni ka kuu ti ―jiñaꞌa de.

10Yun te jiñaꞌa Jacob:

―Ñaꞌa, kuantaꞌu tna ni ti joo, nuu ja ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ni jin san, vi tata ñani, chi ni jini san yunuu ni na kuinio yunuu ia Dios, chi ni jantaꞌu vii ni jantaꞌu vaꞌa ña ni. 11Te tanundaꞌa ni kuantaꞌu ni joo ja nee ndiso san vaji san, chi ia Dios ni jini kuii ni jini mani ña jin san, te ndiꞌi ja oo yaꞌa nevaꞌa maa san ―jiñaꞌa de.

Ni tenini ndevaꞌa ña de vi guaa ndee ni kundee de ja ni jantaꞌu Esaú ja ni skutaꞌu ña de.

12Te jiñaꞌa Esaú nuu Jacob:

―Nuu saa te kiꞌon kokoxnoꞌo san, te kuinta ndikin ni na kiꞌon ―jiñaꞌa de.

13Su jiñaꞌa Jacob:

―Ja jini maa ni, vi jitoꞌo san, ja chiaꞌan ka vi kuu jaa suchi kueli yaꞌa vi ka oo lelu kueli vi chikeru kueli ja inu ii ti, te nuu na tenini ndevaꞌa san ti ja vi kaka ti, te invaa kiuu ni, te vi kuu ndiꞌi ti. 14Kojiuꞌun ni joo, vi jitoꞌo san, te saa jaa kuee san ja jinokuechi san nuu ni na kuu na kuu ka jika joo kiti kuechi san, vi na kuu ka kundee joo suchi kueli san ka jikai, guaa ndee na ndenta san joo ñuu Seir nuu oo maa jitoꞌo san ―jiñaꞌa de.

15Yun te jiñaꞌa Esaú:

―Nuu saa te xndoo san sava tee vajikuei jin san ja vi chituu ña de jin ni nuu saa ―jiñaꞌa de.

Yun te jiñaꞌa Jacob:

―Ñaꞌa. Ma kondiꞌni ni joo, vi tata ñani, chi kanuu ka ja ni jantaꞌu vii jantaꞌu vaꞌa ña maa jitoꞌo san ―jiñaꞌa de.

16Saa ni kuu ja ni ndakiꞌin ichi Esaú kiuu yun kuanoꞌo de ñuu de Seir. 17Te kuaꞌan Jacob nuu nani Sucot,+ te yun ni ka saꞌa de veꞌe ka oo de, te suni ka saꞌa de veꞌe kuii nuu ka oo kiti de, te yun guaa ni xnani de yun Sucot.

Ni jino Jacob ñuu Siquem

18Yun te ni ndajino vii ndajino vaꞌa Jacob ñuu Siquem ja tnii Canaán nuu ni kee de Padan-aram kuanoꞌo de, te ni jinkoo de ichi yuꞌu ñuu yun. 19Te ni ndakuaan de joo ñuꞌu nuu seyii Hamor, tee ni okuu yua Siquem, ja ni junkuꞌun in ciento xuꞌun kaa ja kuu plata, te yun ni jakin de veꞌe saꞌun de. 20Te suni ni saꞌa de in altar, te ni xnani de yun El Elohe Israel.+

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index