Search form

Génesis 33:5

5Yun te ni ndakondiaꞌa de nuu ka oo ñasiꞌi yun vi suchi kueli yun, te ni jikan tnoꞌo ña de:

―Ñani, ¿na ñayiu ka kuu ñayiu yaꞌa?

Yun te jiñaꞌa Jacob:

―Tata ñani, seꞌe maa san ka kui ja ni jini mani ña ia Dios jin tee jinokuechi nuu ni ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index