Search form

Génesis 33:8

8Yun te jiñaꞌa Esaú:

―¿Naxa ndakani ini ni jin ndiꞌi kiti ja junkuntnaꞌa jin san ichi vaji san yaꞌa?

Te jiñaꞌa Jacob:

―Kiti ni taa san nuu maa ni ka kuu ti, nagua ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni jin san, vi tata ñani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index