Search form

Génesis 34

Ni saꞌa neꞌe ña Siquem jin Dina

1Yun te ni kee Dina sesiꞌi Lea jin Jacob ja kondiaꞌi suchi siꞌi ka oo ñuu yun. 2Te ni jini ña Siquem seyii Hamor, tee heveo, tee tatnuni nuu ñayiu ñuu yun, guaa ni jaka ña de ja ni ka jinkonduei de jin, te ni saꞌa neꞌe ña de jin. 3Su ni jioꞌo ña de jin Dina, sesiꞌi Lea, te ni kutoo ña de, guaa ni kaꞌan de nui ja kaꞌan ndevaꞌa ña de jin. 4Te ni kaꞌan Siquem nuu tata de Hamor, te jiñaꞌa de:

―Kakan ni suchi siꞌi yun na kondeka san, vi tata ―jiñaꞌa de.

5Su nuu ni jini soꞌo Jacob ja ni saꞌa neꞌe ña Siquem jin sesiꞌi de Dina, te tu ni kaꞌan saꞌun ni de guaa ndee na vi ndajiokuiin seyii de ja ka oi yuku ka jitoi kiti.

6Te ni kee Hamor tata Siquem kuaꞌan de ja kaꞌan de jin Jacob. 7Te nuu ni ndajinokuei seꞌe Jacob ja ni ka oi yuku yun, te ni ka jini ja siun ni ndoꞌo kuaꞌi yun, guaa ni ka tnaꞌu ndevaꞌa ini vi ni ka kiti ndevaꞌa ini, chi ni saꞌa neꞌe Siquem ñayiu Israel ja ni ka jinkonduei de jin sesiꞌi Jacob, ja masu ja saꞌa de kuu.

8Te ni kaꞌan Hamor nuu ndiꞌi de, te jiñaꞌa de:

―Ni jioꞌo ña seyii san Siquem jin sesiꞌi ni, te jikantaꞌu san ja kuni mani ña ni sesiꞌi ni na kuaka tnaꞌa jin seyii san. 9Te vi kokuu ni tnaꞌa kuikin san, vi taa ni sesiꞌi ni na vi kuaka tnaꞌa jin suchi ñuu san, te suni vi kuaka ni suchi siꞌi ñuu san ja vi kondeka suchi kuechi ni. 10Te vi saꞌa ñuu ni yaꞌa na vi koo, chi ñuꞌu yaꞌa oo nuu ndiꞌi maa ni, te vi koo maa ni ndenu ka kuini ni ja vi kokuu ñuꞌu ni, te vi kuaan maa ni nagua ka kuini ni vi suni vi xiko ni ―jiñaꞌa de.

11Te suni saa ni jiñaꞌa Siquem nuu tata yua Dina vi nuu kuaꞌi:

―Nuu ja vi kaꞌan ndaꞌu vi kaꞌan kee ña ni joo jin san, te taa san nani guaa kuu ja vi kakan ni. 12Vi kakan ni yaꞌui axi na in ja yaꞌu ka kuini ni ja skutaꞌu ña san, te sein, nani guaa kuu ja vi kakan ni, su vi taa ni joo suchi siꞌi yaꞌa na kondeka san ―jiñaꞌa de.

13Su yun te ka jiñaꞌa seyii Jacob nuu Siquem vi nuu tata de Hamor jin tnoꞌo ka xndaꞌu ñai ja siun ni saꞌa neꞌe de kuaꞌi Dina. 14Te ka jiñaꞌi:

―Ma kuu vi saꞌa san siun ja vi kuñaꞌa san kuaꞌa san nuu in tee tu yitnuni nuu yiki kuñu de, chi kanoo ndevaꞌa kaa nuu in in maa san. 15A saa vatu ni vi jino ini san nuu ja vi skunkuu maa ni ja vi koo inuu ni nagua ka oo san ja vi chitnuni ni nuu yiki kuñu ndiꞌi teyii ja ka oo jin ni. 16Yun te kuu ja vi taa san sesiꞌi san, te suni vi kuantaꞌu san sesiꞌi ni, te vi koo san ñuu ni, te vi kokuo ñayiu invaa ni ñuu. 17Su nuu ja ma vi konini ni ja vi chitnuni ni nuu yiki kuñu ni, te vi ndakuaa san kuaꞌa san, te kiꞌinkuei san inka ñuu ―ka jiñaꞌi.

18Te ni ka jinkuaan ini Hamor jin seꞌe de Siquem tnoꞌo ni ka kaꞌan seyii Jacob. 19Te vini tu ni ondetu nuu tee yun, te ni saꞌa ni de nagua ka jikan seyii Jacob, chi ni kutoo ndevaꞌa ña de jin sesiꞌi Jacob, te maa de kuu tee xiin nuu ka nee yiñuꞌu ka ndiꞌi ñayiu veꞌe tata de. 20Yun te ni kekuei Hamor jin seꞌe de Siquem yeꞌe ñuu yun, te ni ka kaꞌan de jin tee ñuu de, te ka jiñaꞌa de:

21―Tee yun, chi tee mani ini ka kuu de jion, te vi koo de ñuo, te vi kuaan maa de nagua ka kuini de vi saa ni vi xiko de nuu ñuo, chi oo jite ndevaꞌa ñuꞌu ñuo ja vi koo de, te vi jinkuakao sesiꞌi de ja vi kondekao, te suni vi kuñaꞌo sesiꞌo ja vi kondeka de. 22Su kuini ja vi skunkuo nagua ka jikan de, te vi kendoo vaꞌa ini de ja vi koo de ñuo nagua ja vi kokuo jin de invaa ni ñuu. Te na vi chitnunio nuu yiki kuñu ndiꞌi teyii ka oo jion nagua ka yitnuni maa de. 23Te kiti tata de vi nagua ka nevaꞌa de vi ndiꞌi kiti jiso ka nevaꞌa de vi kokuu kitio, su maintnoꞌo ni na vi saꞌo nagua ka jikan de, te vi koo jin de ñuo ―ka jiñaꞌa de.

24Te ni ka jantnoꞌo de ja ni ka kaꞌan Hamor jin seyii de Siquem, guaa ndiꞌi teyii ja ni kekuei yeꞌe ñuu yun ni ka chitnuni de nuu yiki kuñu de, te ndiꞌi teyii ñuu yun ni ka jinkitnuni.

25Su nuu uni kiuu ja kaa jatu kaa janiꞌni ka de, te ni jaꞌankuei uu seyii Jacob, Simeón vi Leví, kuaꞌa Dina, ni ka kundaꞌi in in yuchi kani, te ni kiukuei ñuu yun ni ka jaꞌni ndiꞌi teyii, chi tu ka nee saꞌun ini ñayiu ñuu yun. 26Te ni ka jaꞌni Hamor vi seyii de Siquem jin yuchi kani ka nei yun, te ni ka ndakuakai Dina veꞌe ndi Siquem yun, te kuanoꞌokuei jin. 27Te jaꞌankuei sava ka seyii Jacob nuu ka nduei ndiyi yun, te ni ka jisoi ndiꞌi ja oo ñuu yun ja siun ni ka saꞌa neꞌe kuaꞌi. 28Te ni ka jakai ndikachi vi isndiki vi ndiꞌi kiti jiso vi ndiꞌi ja oo ñuu yun vi ja oo nuu ñundeꞌi yun. 29Vi ni ka jisoi ndiꞌi ndatniuu ja ni ka onevaꞌa ñayiu ñuu yun vi ndiꞌi suchi kueli vi ñasiꞌi ñuu yun, te vi ni ka suꞌu ndiꞌi nagua ka oo nuu in in veꞌe yun.

30Yun te jiñaꞌa Jacob nuu Simeón vi Leví:

―Ni ka saꞌa kueꞌe ña ron ja siun ni ka saꞌa neꞌe ka saꞌa yichi ron ñayiu ñuu yaꞌa. Te vi kuni uꞌu ña ñayiu cananeo vi ñayiu ferezeo, te ja siaꞌa joo ni teyii nevaꞌa rin, te nuu na vi xtutu tnaꞌa de, te ndontakuei de siki rin ja vi kaꞌni ña de, te vi kundee de vi kaꞌni ña de jin ndiꞌi ñayiu veꞌe rin ―jiñaꞌa de.

31Su yun te ka jiñaꞌi:

―Nuu saa, ¿te a vi kuandetu san ja saꞌa ña tee yun jin kuaꞌa san na kuinio in suchi xiko mai? ―ka jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index