Search form

Génesis 34:5

5Su nuu ni jini soꞌo Jacob ja ni saꞌa neꞌe ña Siquem jin sesiꞌi de Dina, te tu ni kaꞌan saꞌun ni de guaa ndee na vi ndajiokuiin seyii de ja ka oi yuku ka jitoi kiti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index