Search form

Génesis 35:12

12Te nuu maa ron taa rin ñuꞌu ja ni jiñaꞌa rin nuu Abraham vi nuu Isaac, te nuu na kuu ron te kuñaꞌa rin ñuꞌu ñuu yaꞌa nuu ndikin tata ron ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index