Search form

Génesis 36

Ndikin tata Esaú

1Ndiꞌi ñayiu yaꞌa ka okuu ndikin tata Esaú ja suni nani de Edom.

2Te ni nduku de ñasiꞌi de neꞌu sesiꞌi ñayiu ñuu Canaán, te in ña kuu Ada, sesiꞌi Elón tee heteo, te inka ña kuu Aholibama, sesiꞌi Aná, seyii Zibeón, tee heveo. 3Te inka ña kuu Basemat sesiꞌi Ismael, kuaꞌa tee nani Nebaiot.

4Te seyii Ada jin Esaú kuu Elifaz, te seyii Basemat kuu Reuel. 5Te seyii Aholibama ka kuu Jeús vi Jaalam vi Coré. Suchi yaꞌa ka kuu seyii Esaú ja ni ka kakui ñuu Canaán.

6Te ni jaka Esaú ñasiꞌi de vi seyii de vi sesiꞌi de vi ndiꞌi ñayiu veꞌe de vi kiti kuechi vi kiti jiso vi ndiꞌi nagua ni jinkonevaꞌa de nuu ñuꞌu ñuu Canaán yun, te kuaꞌan de inka ñuu ja ni ka kusiin de jin ñani de Jacob. 7Chi ndi nduu de ni ka kuu kuika ndevaꞌa de, te ña ni kuu ka ja vi koo in ni de, chi ña ni kenta ka nuu ñuꞌu yun ja vi koo kiti de. 8Te ni jino Esaú ja ni jinkoo de yuku ja tnii Seir, te Esaú kuu Edom.

9Te ñayiu yaꞌa ka kuu ndikin tata Esaú, yua ñayiu edomita ja ka oi yuku Seir. 10Te yaꞌa ka kuu sivi seyii Esaú: Elifaz kuu seyii Ada ñasiꞌi Esaú, te Reuel kuu seyii Basemat ñasiꞌi Esaú. 11Te seyii Elifaz ni ka okuu Temán vi Omar vi Zefo vi Gatam vi Cenaz. 12Te Timna ni okuu inka ñasiꞌi Elifaz seyii Esaú, te ni oo in seyii ña ni onani Amalec. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Ada ñasiꞌi Esaú.

13Te seyii Reuel ni ka okuu Nahat vi Zera vi Sama vi Miza. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Basemat ñasiꞌi Esaú. 14Te Aholibama ñasiꞌi Esaú, kuu sesiꞌi Aná tee ni okuu seyii Zibeón. Te seyii ñaꞌa yaꞌa ni ka okuu Jeús vi Jaalam vi Coré, seyii Esaú.

15Tee yaꞌa ni ka okuu tee ka tatnuni neꞌu seꞌe Esaú. Te Elifaz seyii xtnañuꞌu maa Esaú kuu tata tee ni ka otatnuni ja ka nani de Temán vi Omar vi Zefo vi Cenaz 16vi Coré vi Gatam vi Amalec. Tee yaꞌa ni ka okuu tee ka otatnuni nuu ñayiu veꞌe Elifaz ja ni ka oo nuu ñuꞌu Edom. Tee yaꞌa ni ka okuu señani Ada.

17Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Reuel seyii maa Esaú. Ni ka otatnuni Nahat vi Zera vi Sama vi Miza. Tee yaꞌa ni ka okuu ndikin tata Reuel ja ni ka oo de ñuu Edom. Tee yaꞌa ka kuu señani Basemat jin Esaú.

18Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Aholibama inka ñasiꞌi Esaú, tee ni ka otatnuni ka kuu Jeús, Jaalam vi Coré. Tee yaꞌa ka kuu tee ni ka otatnuni ja ka kuu seyii Aholibama ñasiꞌi Esaú, sesiꞌi Aná.

19Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Esaú vi tee ni ka otatnuni nuu ñayiu, te maa Esaú kuu Edom.

20Te tee yaꞌa ni ka okuu seyii Seir, tatatnoꞌo horeo, ja ka oo ñuu yun: Lotán vi Sobal vi Zibeón vi Aná 21vi Disón vi Ezer vi Disán. Tee yaꞌa ka kuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo, seyii Seir ja ka oo nuu ñuꞌu Edom.

22Te seyii Lotán ni ka okuu Hori jin Hemam, te Timna ni okuu kuaꞌa Lotán.

23Te seyii Sobal ni ka okuu Alván vi Manahat vi Ebal vi Sefo vi Onam.

24Te seyii Zibeón ni ka okuu Aja vi Aná, te Aná yaꞌa kuu suchi ni ndaniꞌi nuu ka jinonta ndute iꞌni ñuꞌu teꞌa yun na jitoi mentu tatai Zibeón.

25Te seyii Aná ni onani Disón, te sesiꞌi de ni onani Aholibama.

26Te seyii Disón ni ka okuu Hemdán vi Esbán vi Itrán vi Querán.

27Te seyii Ezer ni ka okuu Bilhán vi Zaaván vi Acán.

28Te seyii Disán ni ka okuu Uz jin Arán.

29Tee yaꞌa ni ka okuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo, ja nani de Lotán vi Sobal vi Zibeón vi Aná 30vi Disón vi Ezer vi Disán. Tee yaꞌa ka okuu tee ni ka otatnuni nuu ñayiu horeo ja ni ka ondeka guaꞌa de ñayiu ñuu Seir.

31Te tee ni ka okuu rey ja ni ka otatnuni de nuu ñayiu ñuu Edom ama ka ja vi konevaꞌa ñayiu Israel rey ka okuu tee yaꞌa.

32Bela seyii Beor ni otatnuni nuu ñayiu Edom, te ñuu nuu ni ka oo de ni onani Dinaba.

33Te nuu ni jiꞌi Bela, te nuu tniuu de ni otatnuni Jobab seyii Zera tee ñuu Bosra.

34Te nuu ni jiꞌi Jobab, te nuu tniuu de ni otatnuni Husam tee ñuu Temán.

35Te nuu ni jiꞌi Husam, te nuu tniuu de ni otatnuni Hadad seyii Bedad, tee ni kundee nuu ñayiu Madián nuu ñuꞌu Moab na ni ka jaxin tnaꞌa de, te ñuu de ni onani Avit.

36Te nuu ni jiꞌi Hadad, te nuu tniuu de ni otatnuni Samla tee ñuu Masreca.

37Te nuu ni jiꞌi Samla, te nuu tniuu de ni otatnuni Saúl tee ñuu Rehobot ja oo yuꞌu yute Éufrates.

38Te nuu ni jiꞌi Saúl, te nuu tniuu de ni otatnuni Baal-hanán seyii Acbor.

39Te nuu ni jiꞌi Baal-hanán seyii Acbor, te nuu tniuu de ni otatnuni Hadad, te ñuu de ni onani Pau, te ñasiꞌi de ni onani Mehetabel, ñaꞌa kuu sesiꞌi Matred, te Matred kuu sesiꞌi Mezaab.

40Te yaꞌa ka kuu sivi ñayiu ka otatnuni nuu ndikin tata Esaú na kuu na kuu na tatatnoꞌo mamai vi nuu ñuꞌu ja ni ka jinkoi. Te sivi ka kuu Timna vi Alva vi Jetet 41vi Aholibama vi Ela vi Pinón 42vi Cenaz vi Temán vi Mibzar 43vi Magdiel vi Iram. Ñayiu yaꞌa ni ka okuu ja ni ka otatnuni nuu ñayiu Edom na kuu na kuu ñuu vi ñundeꞌi ja ni ka junkoi.

Te Edom kuu maa Esaú, yua ñayiu edomita.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index