Search form

Génesis 36:35

35Te nuu ni jiꞌi Husam, te nuu tniuu de ni otatnuni Hadad seyii Bedad, tee ni kundee nuu ñayiu Madián nuu ñuꞌu Moab na ni ka jaxin tnaꞌa de, te ñuu de ni onani Avit.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index