Search form

Génesis 37:26

26Yun te jiñaꞌa Judá nuu sava ka ñani de:

―Tu nagua ka niꞌo ja vi kaꞌnio ñanio, te vi tayuꞌu tnoꞌo ja tu ka jinio na in ni jaꞌni ña jin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index