Search form

Génesis 37:31

31Yun te ni ka kiꞌin de saꞌun José, te ni ka jaꞌni de in litu luluu, te ni ka skanuu de niñi ti saꞌuin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index