Search form

Génesis 37:7

7Ka oo sagua nuu kaa triu yun ka saꞌa nuꞌnio, yun te ni ndakoo ndichi nuꞌni triu san, te ni ka jionduu ña nuꞌni triu ni, te ni ka jinkindei nuu nuꞌni triu san ―jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index