Search form

Génesis 38:11

11Te jiñaꞌa Judá nuu janu de Tamar:

―Kuanoꞌo ni veꞌe tata ni, te kendoo ndaꞌu kendoo kee ni ni, guaa ndee na kuaꞌnu seyii san Sela ―jiñaꞌa de, chi ni ndakani ini de ja kana saa suni kuu seyii de, nagua ni ka ndoꞌo ñani.

Saa te kuanoꞌo Tamar ja ni oo ña veꞌe yua ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index