Search form

Génesis 38:15

15Te nuu ni jini ña Judá, te ni ndakani ini de ja ñaꞌa xiko maa kuu ña, chi ni chisaꞌu ña nuu ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index