Search form

Génesis 38:21

21Te ni jikan tnoꞌo de tee ka oo yun, te jiñaꞌa de:

―¿Ndenu oo ñaꞌa xiko maa ja oo ña ñuu Enaim yaꞌa, te jinkoo ña yatni yuꞌu ichi yaꞌa? ―jiñaꞌa de.

Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Tu na in ñaꞌa xiko maa oo ñuu yaꞌa ―ka jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index