Search form

Génesis 38:24

24Te nuu ni jino nuu uni yoo, te ni ka kaxtnoꞌo nuu Judá, te ka jiñaꞌa:

―Janu ni Tamar, chi ni chitnaꞌa ña jin inka teyii, te ni junkuꞌun lulu ña ja siun ni saꞌa ña ―ka jiñaꞌa.

Te jiñaꞌa Judá:

―Vi keneꞌe ni ña, te vi teñuꞌu ni ña ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index