Search form

Génesis 38:25

25Su nuu ni ka keneꞌe ña ñayiu jin ña, te ni tetniuu ña ja vi kaꞌan nuu tata xiso ña, te jiñaꞌa ña:

―Tee xiin ndatniuu yaꞌa kuu tee ni saꞌa seꞌe san.

Te suni jiñaꞌa ka ña:

―Te vi kondiaꞌa guaꞌa ni vitna ndee tee xiin seyu vi yuaꞌa jayiꞌi yaꞌa vi yutnu nee, ka kuu yaꞌa ―jiñaꞌa ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index