Search form

Génesis 38:3

3Te ni junkuꞌun lulu ña, te ni kaku in seyii ña, te ni ka xnani de jin Er.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index