Search form

Génesis 38:7

7Te Er, seyii xtnañuꞌu yun, chi tee kueꞌe ni okuu de nuu Jitoꞌo, te ni kindee ya ja jichi ja kanda de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index