Search form

Génesis 39:11

11Su in kiuu ni ndiuu José veꞌe yun ja satniui, te tu na ndee in tee ka satniuu yun oo ini veꞌe yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index