Search form

Génesis 39:17

17Yun te vi suni saa ni ni kaꞌan ña, te jiñaꞌa ña:

―Suchi jinokuechi veꞌo ja kuu tatatnoꞌo hebreo ja ni kisiaꞌa ni, ni kii nuu oo san ja saꞌa neꞌe ñai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index